Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

大选结束 金边民众恢复正常生活

国内
记者:
2018年7月31日 14:09

(金边讯)今日是柬埔寨大选结束后第一个上班日,大众已经完全恢复正常生活。

广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻