Cc time gif
Photo 2022 10 27 14.59.52
Naga home banner
Olympia city
Canadia bank app

封城前线|大金欧足球场暂充市场

国内
记者:
符之福
2021年4月21日 15:48

市场陆续爆发感染群,干拉省政府已勒令暂时关闭 #大金欧市 内三家市场,暂将省足球场改为临时市集,在严守防疫法规的情况下向市民贩售食材与日用品。


完整新闻:
所有市场关闭 大金欧市用足球场当市集广告
Fibm news artwork grr 10
Img 9695
Tourism city (1)

相关新闻