Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

视频|洪森总理:干拉省罗威艳县将纳入金边市管辖范围

国内
2020年2月28日 18:14

(金边讯)金边城市版图将再度扩大,位于干拉省罗威艳县将纳入金边市管辖范围。

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻