Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

视频| 西港一群中国人下跪讨欠款

视频频道
记者:
辉文林
2020年1月08日 15:11

今日上午,在西港20多名中国人聚集街头,集体下跪討要欠款,引来群众围观。

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻