Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

初步统计:人民党在干拉省获42万8937张支持票 得票率71.14%

国内
记者:
2018年7月29日 21:25

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在干拉省得票率多达71.14%,票数为42万8937票。


 

555111

相关新闻