Cc time gif
Banner app copy
Cc time app banner 054635

初步统计:人民党在干拉省获42万8937张支持票 得票率71.14%

国内
记者:
2018年7月29日 21:25

(金边讯)全国大选初步成绩出炉,人民党在干拉省得票率多达71.14%,票数为42万8937票。


 

广告
Cc time w 1500 x h 600 px

相关新闻