Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

明星卖弄风情 为人民党站台拉票(组图)

国内
记者:
2018年7月19日 14:06

(金边讯)人民党的竞选声势最浩大,其中几乎所有都叫出名字的明星都不遗余力地为人民党站台拉票,最吸精的当然是柬埔寨演艺协会主席宗章莱克娜,她穿着人民党党服,头戴皇冠,展现超强魅力。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻