Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

封城前线 为抗“疫”遮风挡雨!

国内
记者:
彭愉雯
2021年4月23日 13:51

封城期间,在前线奔波的医护人员、警宪、快递员、清洁人员,感谢你们在为我们遮风挡雨!感谢你们在前线守卫,我们才能安全在家

广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻