Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

视频|不守防疫法?警宪巡疫情红区 藤鞭侍候

国内
记者:
符之福
2021年4月21日 17:59

自昨天宣布金边五区列疫情红区,所有居民不得出门以后,警宪今日收紧执法,动用藤鞭追打市民的画面令人骇然。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻